ÀREES DE PRÀCTICA

Dret de circulació i de l’assegurança

Assessorament i reclamació de danys i perjudicis soferts en accidents de trànsit i defensa de la responsabilitat en cas de ser el causant, tant en via civil com penal. – Reclamació de les indemnitzacions a les companyies asseguradores que li puguin correspondre com perjudicat en un accident de trànsit. – Interpretació de les pòlisses d’assegurança i reclamacions de les obligacions derivades d’aquesta.

Dret Mercantil

Analitzem quina és la millor opció per al desenvolupament de l’activitat empresarial que desitgi dur a terme. Des de la simple alta com a persona física i exercint com a autònom, fins a l’estudi més complex de les possibles ajudes i subvencions existents per a la creació d’una empresa, ja sigui societat limitada o bé qualsevol altra que es pugui adaptar al seu negoci. – Constitució de societats de tota mena. – Concursos de creditors. Assessorem l’empresari en cas que incorri en els supòsits legals per a poder declarar un concurs de creditors i així protegir el seu patrimoni. – Dret societari. Relacions entre socis. Redacció d’estatuts en funció de les característiques del client. Compra venda de societats. Traspàs de negocis.

Dret Civil

Assistència lletrada en tota mena de processos civils davant dels jutjats i tribunals civils. – Accions de responsabilitat, ja sigui contractual o extracontractual. – Redacció, revisió i negociació de contractes civils. – Menors. – Comunitat de propietaris: resolució de conflictes que en les mateixes es puguin plantejar, impugnació d’acords, redacció, estatuts. – Constitució societats civils. – Dret immobiliari i de la construcció: arrendaments, desnonaments, recuperació de la possessió i del domini, incompliments contractuals, defectes constructius.

Dret penal

Assistència lletrada al denunciat o imputat en tota mena de processos penals. – Interposició de denúncies i querelles exercint l’acció penal en defensa dels interessos del client.

Dret urbanístic

Assessorament als titulars de drets que es poden veure afectats per la normativa urbanística i intervenció en totes les fases de l’execució del plantejament urbanístic, incloent-hi la constitució de juntes de compensació i processos d’urbanització.

Dret administratiu

Sancions administratives de qualsevol àmbit. – Reclamacions judicials i extrajudicials davant de les diferents administracions. – Expropiació forçosa. – Processos contenciosos-administratius en qualsevol matèria.

Dret d’estrangeria

Permisos de residència i treball. – Expulsions. – Nacionalitat. – Recursos administratius i contenciosos en matèria d’estrangeria.

Dret de família i successions.

Separacions, divorcis i nul·litats. Unions de fet. – Liquidació de la societat a guanys. – Reclamació d’impostos meritats en concepte de pensions. – Declaracions de paternitat, filiació, defunció i absència. – Successions, declaracions d’hereus i particions d’herència. – Redacció de testaments. – Judicis de testamentària. – Reclamacions de drets hereditaris (legítima, petició d’herència…)

Dret d’arrendaments i propietat horitzontal.

Arrendaments urbans: redacció de contractes, desnonament per falta de pagament i precari, reclamació de rendes meritades. – Arrendaments rústics: contractes, subarrendaments, expropiacions, arrendaments, subrogacions, reclamació de rendes meritades. – Constitució i gestió de comunitats de propietaris. – Redacció d’estatuts i reglaments de règim intern. – Impugnació d’acords comunitaris. – Reclamacions per impagament de quotes. – Relacions amb veïns (activitats molestes, incòmodes, perilloses i insalubres).

Abrir chat
WhatsApp
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?