ÀREES DE PRÀCTICA

Dret de circulació i de l’assegurança

Assessorament i reclamació de danys i perjudicis soferts en accidents de trànsit i defensa de la responsabilitat en cas de ser el causant, tant en via civil com penal. – Reclamació de les indemnitzacions a les companyies asseguradores que li puguin correspondre com perjudicat en un accident de tràfic. – Interpretació de les pòlisses d’assegurança i reclamacions de les obligacions derivades d’aquesta.

Dret Mercantil

Analitzem com és la millor opció per al desenvolupament de l’activitat empresarial que desitgi dur a terme. Des de la simple alta com a persona física i exercint com a autònom, fins a l’estudi mes complex de les possibles ajudes i subvencions existents per a la creació d’una empresa, ja sigui societat limitada o bé qualsevol altra que es pugui adaptar al seu negoci. – Constitució de societats de tota mena. – Concursos de creditors. Assessorem l’empresari en cas que incorri en els supòsits legals per a poder declarar un concurs de creditors i així protegir el seu patrimoni. – Dret societari. Relacions entre socis . Redacció d’estatuts en funció de les característiques del client. Compra venda de societats. Traspàs de negocis.

Dret Civil

Assistència lletrada en tota mena de processos civils davant dels jutjats i tribunals civils. – Accions de responsabilitat, ja sigui contractual o extracontractual. – Redacció, revisió i negociació de contractes civils. – Menors. – Comunitat de propietaris: resolució de conflictes que en les mateixes es puguin plantejar, impugnació d’acords, redacció estatuts. – Constitució societats civils. – Dret immobiliari i de la construcció: arrendaments, desnonaments, recuperació de la possessió i del domini, incompliments contractuals, defectes constructius.

Dret penal

Assistència lletrada al denunciat o imputat en tota mena de processos penals. – Interposició de denúncies i querelles exercint l’acció penal en defensa dels interessos del client.

Dret urbanístic

Assessorament als titulars de drets que es poden veure afectats per la normativa urbanística i intervenció en totes les fases de l’execució del plantejament urbanístic, incloent-hi la constitució de juntes de compensació i processos d’urbanització.

Dret administratiu

Sancions administratives de qualsevol àmbit. – Reclamacions judicials i extrajudicials davant de les diferents administracions. – Expropiació forçosa. – Processos contenciosos-administratius en qualsevol matèria.

Dret d’estrangeria

Permisos de residència i treball. – Expulsions. – Nacionalitat. – Recursos administratius i contenciosos en matèria d’estrangeria.

Dret de família i successions.

Separacions, divorcis i nul·litats. Unions de fet. – Liquidació de la societat a guanys. – Reclamació d’impostos meritats en concepte de pensions. – Declaracions de paternitat, filiació, defunció i absència. – Successions, declaracions d’hereus i particions d’herència. – Redacció de testaments. – Judicis de testamentària. – Reclamacions de drets hereditaris (legítima, petició d’herència…)

Dret d’arrendaments i propietat horitzontal.

Arrendaments urbans: redacció de contractes, desnonament per falta de pagament i precari, reclamació de rendes meritades. – Arrendaments rústics: contractes, subarrendaments, expropiacions, arrendaments, subrogacions, reclamació de rendes meritades. – Constitució i gestió de comunitats de propietaris. – Redacció d’estatuts i reglaments de règim intern. – Impugnació d’acords comunitaris. – Reclamacions per impagament de quotes. – Relacions amb veïns (activitats molestes, incòmodes, perilloses i insalubres).